Eğitim » 1* Eğitmen

"1 Yıldız Dalış Eğitmeni" Eğitimi

1. Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
2. Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak
3. Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin ve 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak

a) Bir yıldız dalış eğitmeni Yetki ve sorumlulukları: Federasyonun yetkili bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim dizgesine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Havuzda ve denizde 5 metreye kadar 14 yaş ve üstündeki kişilere tanıtım dalışı yaptırabilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda, dalıcıların planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludurlar.

Bir yıldız dalış eğitmeni eğitim sistemi

Madde 24 - Bir yıldız dalış eğitmeni eğitiminde uygulanacak program;

a) Bilgilendirme toplantısı: Bütün adayların, eğitim programının aktarılacağı bilgilendirme toplantısında bulunması gerekir. Bu toplantıda eğitim programı ile ilgili ayrıntılar adaylara aktarılır. Her adaya sınav olacağı pratik ve teorik konu başlıkları ile birlikte programları da verilir.

b) Eğitimin yapısı: Eğitim üç ana bölümden oluşur. Birinci bölüm adayın teorik becerilerinin değerlendirildiği ve daha sonra teorik eğitimin gerçekleştirildiği teorik bölüm; ikinci bölüm pratik becerilerin değerlendirildiği ve daha sonra da pratik eğitimin verildiği pratik bölüm; üçüncü bölüm ise bitirme sınavının yapıldığı teorik ve pratik sınavlardan oluşur.

1) Teorik bölüm

Adayların bir yıldız dalış eğitmeninin eğitim programında yer alan konularla ilgili hazırlık yaparak, bilgi düzeylerini eğitmenlik için gerekli olan düzeye çıkarması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak adaylara noksanlarını düşündükleri konularla ilgili çalışma ve/veya sunumlar önerilir.

Adayların aşağıdaki eğitimlere ilişkin dizgeyi ve konu içerikleri ile ilgili bilgileri olmaları gerekir;

a) Bir yıldız dalıcı eğitim programı

b) İki yıldız dalıcı eğitim programı

Bunun yanı sıra bir yıldız dalış eğitmeni adaylarının üç yıldız dalıcı teorik konuları ile ilgili olarak da en az üç yıldız dalıcı düzeyinde teorik bilgileri olmaları gerekir.

Ön teorik değerlendirme sınavı:

Adaylar, eğitim başlangıcında bir, iki ve üç yıldız dalıcı teorik eğitim konularından oluşan genel bir sınavla değerlendirilirler.

2) Pratik bölüm

Bu bölüm deniz ve dershane ortamlarındaki öğretim tekniklerini içeren ders sunumu, eğitim dalışı ön toplantısı, su becerileri ve su eğitimi becerileri gibi çalışmalarından oluşur. Adaylar teorik bölümde aldıkları bilgileri ve öğrendikleri teknikleri uygulayarak kendilerine verilen konularla ilgili olarak, deniz ve sınıf ortamında pratik çalışmalar yapar. Bunların yanı sıra teknik becerilerinin de sınanacağı ilkyardım, yol bulma ve dalış tekniği konularında da değerlendirilmelidir.

Ön pratik değerlendirme sınavı:

Adaylar bir üç yıldız dalıcının deniz becerileri ile ilgili olarak değerlendirilir. Sualtında yol bulma, suda ilkyardım ve dalış tekniği becerilerinin adaylar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi gerekir. Adaylar su içerisindeyken kendilerinden aşağıda istenecek becerileri sergileyebilmelidirler (en az istenecek olanlar);

1. Dalış malzemelerinin karada uygun olarak toplanması, giyilmesi

2. Dalış malzemeleriyle suya giriş ve çıkış uygulaması

3. Su yüzeyinde bilincini yitirmiş ve nefes almayan dalıcıyı suni solunum uygulaması ile taşıma

4. Hareket halindeyken dalış eşi ile hava paylaşımı uygulaması, acil çıkış uygulaması, su içerisinde baygın dalıcıyı yüzeye taşıma, serbest akıştaki regülatörden nefes alma, denge yeleğine giyip çıkarma, maske boşaltma ve ağırlık kemerini çıkarıp geri giyme.

c) Teorik ders konuları

E1T1 Yönetsel ders

1. Eğitimin amacı ve programının tanıtımı
2. Zamanlama, eğitim planlaması
3. Katılım koşullarının açıklanması
4. Adayın yükümlülükleri

E1T2 Ön değerlendirme sınavı

1. Bir, iki ve üç yıldız dalıcı teorik dersleri kapsamında çoktan seçmeli sınav

E1T3 Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

1. Doğru yanıtların açıklanması (Eğitim yöneticisince)
2. Bilgi sınavının aday eğitmence değerlendirilmesi
3. Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

E1T4 Ders sunum yöntemleri

1. Derslik hazırlığı
2. Ses ve ışık düzeni
3. Sınıf yerleşimi ve oturma planı
4. Yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı
5. İlgi eğrisi
6. Zamanı kullanım teknikleri
7. Adrenalin kontrolü
8. Bilgi kontrolü
9. Değerlendirme kriterleri
10. Anlatımda dikkat edilmesi gerekenler; mimik, ses, tik, tavır, giyim ve genel görünüm

E1T5 Dalış organizasyonu

1. Eğitim dalışlarının özellikleri ve donanım gereklilikleri
2. Öğrenci, eğitmen, malzeme, dalış yeri, ulaşım ve güvenlik
3. Eğitim dalışı için bölge seçimi kriterleri
4. Dalışların kayıt edilmesi

E1T6 Eğitim dalışlarında ön toplantı

1. Dalış öncesi ve sonrası toplantı
2. Toplantıda dikkat edilmesi gerekenler; süre, amaç
3. Toplantı için uygun fiziksel koşulların hazırlanması
4. Dalış organizasyonlarında ön ve son toplantılardan yararlanabilmek

E1T7 Eğitim organizasyonu ve zamanlamanın oluşturulması

1. Belgeler ve kayıt işlemleri
2. Gerekli malzemeler
3. Eğitmenler
4. Teorik eğitim
5. Pratik eğitim
6. Değerlendirme ve sınav

E1T8 Bir ve iki yıldız eğitim programı

1. Bir ve iki yıldız eğitim programlarının incelenmesi, teorik ve pratik içeriğin taranması

E1T9 Sportif dalışın yasal düzenlemeleri

1. Türkiye’de sportif dalışı düzenleyen yönetmelikler
2. Bir iki ve üç yıldız dalıcı ile bir yıldız dalış eğitmeninin yönetmelikteki tanımı, görevleri yetkisi ve yasal yükümlülükleri

E1T10 Başka dalış eğitimi dizgeleri

1. Dünyadaki değişik eğitim dizgelerine genel bakış
2. Eğitim dizgeleri arasındaki ayrıcalıklar, denklikler

d) Pratik eğitim

E1P1 Ders sunumu

1. Eğitmen adayın teorik ders anlatım çalışması
2. İki adet kısa ve bir adet tam süreli ders anlatım çalışması.
3. Diğer adaylarla birlikte ders anlatımlarının değerlendirilmesi

E1P2 Eğitim dalışı ön toplantısı

1. Eğitmen adaylarının dalış öncesi ve sonrası toplantı anlatımlarını sınıfta ve su ortamında gerçekleştirmeleri
2. Toplantıların diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E1P3 Eğitim organizasyonu

1. Her adayın eğitim organizasyonu yaparak, bunu 10 dakikalık bir sunumla sınıfa tanıtması
2. Eğitim organizasyonlarının diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E1P4 Dalış tekniği

1. Malzemenin doğru kullanımı
2. Yüzerlik durumu
3. Dalış güvenliği
4. Dalış liderliği
5. Sualtında yol bulma

E1P5 İlkyardım

1. Suda adam taşıma.
2. Su içerisinde ilkyardım
3. Karada ilkyardım
4. Oksijen seti kullanımı

E1P6 Su içi eğitim

1. Eğitmenin su içi çalışmasındaki güvenlik önlemleri
2. Eğitim grubunun düzenlenmesi
3. Su içi eğitimlerde asistan kullanımı
4. Becerinin gösterim düzeyi
5. Yanlışların belirlenmesi, bunların tekrar gösterimi ve becerilerin doğru olarak yapılması
6. Dalış işaretlerinin ve yazı tahtasının kullanımı
7. Eğitim grubundaki adayların denetiminin sürekli olarak sağlanabilmesi.
8. Su içi eğitimde zamanın kullanımı

Beş dakika ders uygulaması

Her aday, kendilerine verilecek olan bir konu ile ilgili beş dakikayı geçmeyen bir sunum yapmalıdır. Bu sunumlar olanak varsa kamera ile kayıt edilerek, eğitimin gerekli bir bölümünde eğitim yönetmenince eğitim amacıyla kullanılmalıdır. Bu anlatımlar, ders anlatımının değerlendirilmesi öncesinde adaylarca bir çalışma oluşturacaktır. Bu çalışmanın en az iki kere tekrarlanması ve buların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Toplantı uygulaması

Sınıf ortamında adayların ön çalışma yapabilmesi için her bir adayın en az iki kere ön toplantı ve son toplantı çalışması yaparak, buların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Eğitim organizasyonu

Belirli koşullar oluşturularak adaylara eğitim organizasyonu görevi verilmeli ve bununla ilgili bir saatten çok olmayacak bir ön çalışma yapmaları istenmelidir. Daha sonra her adayın eğitim organizasyonunu sınıfa sunması ve her bir sunumdan sonra yapılan doğru ve yanlışların sınıfça değerlendirilmelidir.

Su içi eğitim

Eğitim eğitmeni deniz ortamında bir çalışma düzenleyerek, organizasyon ve eğitim teknikleri ile ilgili eğitimi adaylara vermelidir. Bu dersin ardından adaylar en az ikişer dalış becerisinin eğitimini diğer adayları öğrenci olarak kullanarak vermelidir. Bu çalışmaların sırasında her adayın yaptırmış olduğu becerisiyle ilgili ön toplantı ve son toplantı yapılmalıdır.

Adayların eğitim becerileri

Adaylar, eğitim becerilerini yapacakları pratik çalışmalarla geliştirmelidir:

1. Ders verme

2. Su ortamında eğitim ve organizasyon

Sınıf eğitimi – Her aday için en az 2 uygulama

Bir ve iki yıldız dalıcı eğitim programlarındaki bir dersten seçilebilir

Su eğitimi – Her aday için en az 2 uygulama (en az 3 saat)

Organizasyon: Adaylar su ortamındaki organizasyondan sorumlu olacaktır

Eğitim: Bütün adaylar, su eğitimi tekniklerinin pratik çalışmasını yapmalıdır

e) Ön değerlendirme sınavı

1) Teorik sınav

1. Bir ve iki yıldız dalıcı eğitim programları

Eğitim içerisinde anlatılan ve adayın sorumlu tutulacağı bir ve iki yıldız eğitim programlarının teorik ve pratik kısmı ile ilgili olarak ayrıntılı bir sınav yapılmalıdır.

2. Bir yıldız dalış eğitmeni eğitim programı

Adayın eğitim süresince görmüş olduğu teorik eğitimden sorumlu tutulacağı bir değerlendirme sınavı yapılmalıdır.

2) Pratik sınav

1. Ders (Tam) Sunumu

Ders 30 dakikadan çok olmayacak biçimde ve ders içeriğinden bazı bölümlerin çıkarılması ile sunulmalıdır. Eğitim yönetmeni, bitirme sınavında sunumu yapılacak ders konularını adaylara eğitimin ilk gününde vermelidir.

2. Su İçi Eğitim

Adaylar bir ve iki yıldız dalıcı eğitimi için gerekli olan pratik eğitim konularından sorumludur. Eğitim yönetmeni gerekli sınav koşulları için organizasyonu yapmalı ve her aday için istenen becerileri eğitimin ilk gününde belirlenmelidir. Ön toplantı ve son toplantılarda su içi eğitimin öncesi ve sonrasında yapılmalıdır. Böylece adayın pratik değerlendirmesi bitirilmiş olacaktır. Dalış kuruluşları, giriş sınavlarında başarılı olan adayları Federasyonun açacağı sınavlara katılmaları için Federasyona bildirirler.

f) Federasyonun düzenleyeceği bir yıldız eğitmen sınavı:

Bu Talimatın ilgili bölümündeki maddelere göre bir yıldız dalış eğitmen sınavı yapılır. Başarılı olanlara belgesi verilir.

Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:24 Akra Hotel Plajı ,
07100 ANTALYA

0533 544 49 28
info@stardivingacademy.com

Tüm hakları Star Diving Academy'ye aittir © 2014 - 2019
Tasarım Ajansweb