Eğitim » 2* Eğitmen

"2 Yıldız Dalış Eğitmeni" Eğitimi

Katılım gereklilikleri

1. TSSF/CMAS bir yıldız dalış eğitmeni olmak

2. Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda bir yıl kayıtlı eğitmen olmak

3. Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarının kopyalarını sunabilmek

4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanından sağlık raporu almış olmak

5. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak

6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

7. (Değişik fıkra: 14.7.2011 Tal./5.madde) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl veya toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olmak

8. Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı bir eğitmenden eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı iki yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak

b) İki yıldız dalış eğitmeni Yetki ve sorumlulukları: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak; Üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyonca düzenlenen rehber dalıcı eğitimlerinde görev alabilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda en iyi şekilde dalış planlaması yaptırmak ve uygulatmakla yükümlüdürler. Yaptırdıkları tüm dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.

İki yıldız dalış eğitmeni eğitim sistemi

Madde 25 - İki yıldız dalış eğitmeni eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

a) Bilgilendirme toplantısı: Bütün adayların, eğitim programının aktarılacağı bilgilendirme toplantısında bulunması gerekir. Bu toplantıda eğitim programı ile ilgili ayrıntılar adaylara aktarılır. Her adayın sınav olacağı pratik ve teorik konu başlıkları ile programları da verilir.

b) Eğitimin yapısı: Eğitim üç ana bölümden oluşur. Birinci bölüm adayın teorik becerilerinin değerlendirildiği ve daha sonra teorik eğitimin gerçekleştirildiği bölüm; ikinci bölüm pratik becerilerin değerlendirildiği ve daha sonra da pratik eğitimin verildiği bölüm; üçüncü bölüm ise bitirme sınavının yapıldığı teorik ve pratik sınavlardan oluşur.

1) Teorik bölüm

Adayların iki yıldız dalış eğitmeninin eğitim programında yer alan konularla ilgili hazırlık yaparak, bilgi düzeylerini eğitmenlik için gerekli olan düzeye çıkarması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak adaylara noksanlarını düşündükleri konularla ilgili çalışma ve/veya sunumlar önerilir.

Teorik ders içeriği

Adayların aşağıdaki eğitimlere ilişkin konu içerikleri ile ilgili derin bilgileri olmalıdır;

• Bir yıldız dalıcı eğitim programı

• İki yıldız dalıcı eğitim programı

• Üç yıldız dalıcı eğitim programı

Ayrıca iki yıldız dalış eğitmeni adaylarının bir yıldız dalış eğitmeni teorik konuları ile ilgili olarak da yeterli düzeyde teorik bilgisinin olması gerekir.

Ön değerlendirme sınavı:

Adaylar eğitim başlangıcında bir, iki ve üç yıldız dalıcı ve bir yıldız dalış eğitmeni teorik eğitim konularından oluşan genel bir sınavla değerlendirilirler.

2) Pratik bölüm: Bu bölüm deniz ve dershane ortamlarındaki öğretim tekniklerini içeren ders sunumu, eğitim dalışı ön toplantısı, su becerileri ve su eğitimi becerileri gibi çalışmalarından oluşur. Adaylar teorik bölümde aldıkları bilgileri ve öğrendikleri teknikleri uygulayarak kendilerine verilen konularla ilgili olarak, deniz ve sınıf ortamında pratik çalışmalar yapar. Bunların yanı sıra adaylar, teknik becerilerinin de sınanacağı ilkyardım, yol bulma ve dalış tekniği konularında değerlendirilmelidir.

Pratik değerlendirme sınavı:

Adaylar üç yıldız dalıcının deniz becerileri ile ilgili olarak değerlendirilir. Sualtında yol bulma, suda ilkyardım ve dalış tekniği becerilerinin adaylar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi gerekir. Adaylar su içerisindeyken kendilerinden aşağıda istenecek becerileri sergileyebilmelidirler (en az istenecek olanlar);

1. Dalış malzemelerinin karada uygun olarak toplanması giyilmesi

2. Dalış malzemeleriyle suya giriş ve çıkış uygulaması

3. Su yüzeyinde bilincini yitirmiş ve nefes almayan dalıcıyı suni solunum uygulaması ile taşıma

4. Hareket halindeyken dalış eşi ile hava paylaşımı uygulaması, acil çıkış uygulaması, su içerisinde baygın dalıcıyı yüzeye taşıma, serbest akıştaki regülatörden nefes alma, denge yeleğine giyip çıkarma, maske boşaltma ve ağırlık kemerini çıkarıp geri giyme

c) Teorik ders konuları

E2T1 Yönetsel ders

1. Eğitimin amacı ve eğitim programının tanıtımı
2. Zamanlama, eğitim planlaması
3. Katılım koşullarının açıklanması
4. Adayın yükümlülükleri

E2T2 Ön değerlendirme sınavı

1. Bir, iki ve üç yıldız dalıcı teorik dersleri kapsamında çoktan seçmeli sınav.

E2T3 Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

1. Doğru yanıtların açıklanması (eğitim yönetmenince)
2. Bilgi sınavının aday eğitmence değerlendirilmesi
3. Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

E2T4 Ders sunum yöntemleri

1. Derslik hazırlığı
2. Ses ve ışık düzeni
3. Sınıf yerleşimi ve oturma planı
4. Yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı
5. İlgi eğrisi
6. Zamanı kullanım yöntemleri
7. Adrenalin kontrolü
8. Bilgi kontrolü
9. Değerlendirme
10. Anlatımda dikkat edilmesi gerekenler (mimik, ses, tik gibi)

E2T5 Dalış organizasyonu

1. Eğitim dalışlarının özellikleri ve donanım gereklilikleri
2. Öğrenci, eğitmen, malzeme, dalış yeri, ulaşım ve güvenlik gibi unsurların değerlendirilmesi
3. Eğitim dalışı için bölge seçimi
4. Dalışların kayıt edilmesi

E2T6 Eğitim dalışlarında ön toplantı

1. Dalış öncesi ve sonrası toplantı
2. Toplantıda dikkat edilmesi gerekenler; süre, amaç
3. Toplantı için uygun fiziksel koşulların hazırlanması
4. Dalış organizasyonlarında ön toplantıdan yararlanabilmek

E2T7 Eğitim organizasyonu

1. Eğitim zamanlaması
2. Belgeler ve kayıt işlemleri
3. Gerekli malzemeler.
4. Eğitmenler
5. Teorik eğitim
6. Pratik eğitim
7. Değerlendirme ve sınav

E2T8 Bir ve iki yıldız dalıcı eğitim programı

1. Bir ve iki yıldız eğitim programının incelenmesi, teorik ve pratik içeriğin taranması

E2T9 Üç yıldız dalıcı eğitim programı

1. Üç yıldız dalıcı eğitim programının incelenmesi, teorik ve pratik içeriğin taranması

E2T10 Sportif dalışın yasal düzenlemeleri

1. Türkiye’de sportif dalışı düzenleyen yönetmelikler
2. İki yıldız dalış eğitmeninin yönetmelikteki tanımı, görevleri, yetkisi ve yasal yükümlüğü

E2T11 Dalış merkezi yönetimi

1. Federasyonun dalış merkezleri ile ilgili düzenlemeleri
2. Eğitim verme, yürütme ve eğitimi bitirme
3. Dalış merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları
4. Dalış merkezi açabilmek için gerekli olan koşullar
5. Dalış merkezinde çalışan eğitmen ve rehber dalıcılar ile ilgili uygulamalar
6. Dalış merkezi yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

d) Pratik ders programı

E2P1 Ders sunumu

1. Eğitmen adayının teorik ders anlatım çalışması
2. İki adet kısa ve bir adet tam süreli ders anlatım çalışması
3. Diğer adaylarla birlikte ders anlatımlarının değerlendirilmesi

E2P2 Eğitim dalışı ön toplantısı

1. Eğitmen adayların dalış öncesi ve sonrası anlatımlarını sınıf ve su ortamında yapılması
2. Ön toplantıların diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E2P3 Eğitim organizasyonu

1. Her adayın eğitim organizasyonu yaparak, bunu 10 dakikalık bir sunumla sınıfa tanıtması
2. Eğitim organizasyonlarının diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E2P4 Dalış tekniği

1. Malzemenin doğru kullanımı
2. Yüzerlik durumu
3. Dalış güvenliği
4. Dalış liderliği
5. Sualtında yol bulma

E2P5 İlkyardım

1. Suda adam taşıma
2. Su içerisinde ilkyardım
3. Karada ilkyardım
4. Saf oksijen seti kullanımı

E2P6 Su içi eğitim

1. Eğitmenin su içi çalışmasındaki güvenlik önlemleri
2. Eğitim grubunun düzenlenmesi
3. Su içi eğitimlerde asistan kullanımı
4. Becerinin gösterim düzeyi
5. Hatalarının belirlenmesi, bunların tekrar gösterimi ve becerilerin doğru olarak yapılması
6. Dalış işaretlerinin ve yazı tahtasının kullanımı
7. Eğitim grubundaki adayların kontrolünün sürekli olarak sağlanabilmesi
8. Su içi eğitimde zamanın kullanımı

Beş dakika ders uygulaması

Her bir aday, kendilerine verilecek olan bir konu ile ilgili beş dakikayı geçmeyen bir sunum yapmalıdır. Bu sunumlar olanak varsa kamera ile kayıt edilerek, eğitimin gerekli bir bölümünde eğitim yönetmenince eğitim amacıyla kullanılmalıdır. Bu anlatımlar ders anlatımının değerlendirilmesi öncesinde adaylarca bir çalışma oluşturacaktır. Bu çalışmanın en az iki kere tekrarlanması ve buların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Ön toplantı uygulaması

Sınıf ortamında adayların ön çalışma yapabilmesi için her bir adayın en az iki kere ön toplantı ve son toplantı çalışması yaparak, bunların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Eğitim organizasyonu

Adaylara belirli koşullar oluşturularak eğitim organizasyonu görevi verilmeli ve bununla ilgili organizasyon için bir saatten çok olmayacak bir ön çalışma yapmaları istenmelidir. Daha sonra her adayın eğitim organizasyonunu sınıfa sunması ve her sunumdan sonra yapılan doğru ve yanlışların sınıfça değerlendirmesinin yapılması sağlanmalıdır.

Su içi eğitim

Eğitim eğitmeni deniz ortamında bir çalışma düzenleyerek, organizasyon ve eğitim teknikleri ile ilgili eğitimi adaylara vermelidir. Bu dersin ardından adaylar, en az ikişer becerisinin eğitimini diğer adayları öğrenci olarak kullanarak vermelidir. Bu çalışmalar sırasında her adayın yaptırmış olduğu becerisiyle ilgili ön toplantı ve son toplantı yapılmalıdır.

Adayların eğitim becerileri

Adaylar, eğitim becerilerini pratik çalışmalar ile geliştirmelidir:

1. Ders verme

2. Su ortamında eğitim ve organizasyon

Sınıf Eğitimi – Her bir aday için en az 2 uygulama

Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitim programındaki bir dersten seçilebilir

Su Eğitimi – Her bir aday için en az 2 uygulama (en az 3 saat)

Organizasyon: Adaylar su ortamındaki organizasyondan sorumlu olacaktır

Eğitim: Bütün adayların su eğitimi tekniklerinin pratik çalışmasını yapmalıdır

e) Ön değerlendirme sınavı

1) Teorik sınav

1. Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitim programı

Eğitim içerisinde anlatılan, adayın sorumlu tutulacağı iki ve üç yıldız eğitim programının teorik ve pratik kısmı ile ilgili olarak ayrıntılı bir sınav gerçekleştirilmelidir.

2. İki yıldız dalış eğitmeni eğitim programı

Adayın eğitim süresince görmüş olduğu teorik eğitimden sorumlu tutulacağı bir değerlendirme sınavı gerçekleştirilmelidir.

2) Pratik sınav

1. Ders (tam) sunumu

Ders 30 dakikadan çok olmayacak biçimde ders içeriğinden bazı kısımların çıkarılması ile sunulmalıdır. Eğitim yönetmeni, bitirme sınavında sunumu yapılacak ders konularını adaylara eğitimin ilk gününde vermelidir.

2. Su içi eğitim

Adaylar Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi için gerekli olan pratik eğitim konularından sorumludur. Eğitim yönetmeni gerekli sınav koşulları için organizasyonu yapmalı ve her aday için istenen becerileri eğitim programının ilk gününde belirlenmelidir. Ön toplantı ve son toplantılarda su içi eğitimin öncesi ve sonrasında dinlenmelidir. Böylelikle adayın pratik değerlendirmesi bitirilmiş olacaktır. Dalış kuruluşları, bitirme sınavlarında başarılı olan adayları Federasyonun açacağı sınavlara katılmaları için Federasyona bildirirler.

f) Federasyonun düzenleyeceği iki yıldız eğitmen sınavı:

Bu Talimatın ilgili maddelerine göre iki yıldız dalış eğitmeni sınavı yapılır. Başarılı olanlara belgesi verilir.

Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:24 Akra Hotel Plajı ,
07100 ANTALYA

0533 544 49 28
info@stardivingacademy.com

Tüm hakları Star Diving Academy'ye aittir © 2014 - 2019
Tasarım Ajansweb